דרישות איכות לספקי חומרים

 1. מערכת ניהול האיכות
  • על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות ISO9001-2015 / AS9100D / AS9120B
 2. מדדי ביצועים :
  • ביצועי הספק מנוטרים פנימית ע"י "גורן צביעה בע"מ". הספק נדרש לעמוד בציוני איכות וזמני אספקה מעל 98%. במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתוכנית שיפור מול היעדים הרלוונטים.
 3. סימון:
  • החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.
 4. אישור חריגה:
  • ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ותאושר לפי הניתן, בחתימת מנהל בקרת איכות המזמין. לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.
 5. אריזה שינוע ומניעת גופים זרים
  • הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון, החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות, החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים ב-המזמין באופן מהיר וודאי.
  • על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה.
  • לכל משלוח יצורפו דוחות ביקורת, חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה מק"ט ומהד', לפחות.
  • לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD
 6. עקיבות :
  • במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים יסומנו במספר מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.
  • המוצרים או חומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת – במידה והחומרים/מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.
 7. זכות גישה לאתר הספק:
  • הספק מתחייב לאפשר לאנשי גורן צביעה  בע"מ  המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח גורן צביעה  בע"מ , ו/או לנציג הרשויות הרג ולטוריים , אישור גישה לבצע מבדק או ביקורת ולספק מידע הקשור להזמנות גורן צביעה  בע"מ. גורן צביעה  בע"מ  מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק.
 8. פעולה מתקנת :
  • במקרה ונתגלתה חריגה בהזמנה, ישלח המזמין לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כנדרש ויכלול הוכחה לביצוע ניתוח סיבת שורש ונקיטת פעולה מתקנת. הדו"ח יוחזר למזמין חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.
  • הודעה על מוצר לא מתאים – הספק יודיע למזמין במקרה של אספקת פריטים שאינם עומדים במפרט או כאשר קיים חשש כי פריטים לא מתאימים סופקו – הדיווח יועבר תוך 48 שעות מאיתור אי ההתאמה.
 9. הודעה על שינוי בתהליך :
  • הספק יודיע למזמין בכל מקרה של שינוי במוצר, בתהליך הייצור, החלפת ספקים, שינוי באתר הייצור או כל שינוי שעלול להשפיע על המוצר המסופק. בהתאם לצורך יאושר השינוי ע"י המזמין.
 10. רשומות :
  • תקופת שמירת הרשומות 7 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
  • לאחר תקופת שמירת הרשומות – יש לבקש אישור המזמין לפני השמדתם.
 11. שרשור דרישות
  • העבודה המוזמנת תתבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לספק נוסף ללא אישור מראש ממנהל האיכות של המזמין
  • באחריות הספק לשרשר לספקי המשנה את דרישות האיכות הרלוונטיות עבור הספק.
 12. בחינה :
  • הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות בהתאם לתקנים הישימים ויספק COC כעדות להתאמת המוצר לדרישות, אישור ההתאמה יכלול את התקנים הישימים ומהדורתם. באחריות הספק לוודא כי הפריטים סופקו בהתאם למהדורה האחרונה הישימה של המפרטים או התקנים הישימים להזמנה.
  • פעילות אימות המבוצעת ע"י הלקוח ברמה כל שהיא לאורך שרשרת האספקה לא ישמשו את הספק כראיה לבקרה אפקטיבית של האיכות, ואין בהן כדי לפתור את הספק מאחריותו לאספקת מוצר קביל ולמילוי כל הדרישות.
 13. דרישות איכות לקוחות :
  • הספק יעמוד בדרישות האיכות הישימות של הלקוח הסופי בהתאם למפרטים היישומים של הלקוח הסופי.
 14. תוקף ותנאי אחסון :
  • על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי הזמנה זו. האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק.
 15. אוטנטיות חלקים/חומרי גלם:
  • לצורך מניעת קבלת חומרים/פריטים מזוייפים, הספק מחוייב לרכוש חומרים רק מיצרנים מאושרים, המספקים תעודות טיב של היצרן המקורי, וכן לשמור עדויות לעקיבות מלאה של שרשרת התיעוד .
 16. מודעות :
  • הספק נדרש להעביר לידיעת העובדים את המידע אודות : השפעתם על איכות המוצר, בטיחות המוצר והחשיבות להתנהגות אתית.